Hvorfor CollaboLearn?

Mange børn – og særligt autistiske børn – har brug for “en krog” at hænge deres opmærksomhed op på i læreprocesser. Ellers ser vi dem som flagrende, uengagerede og forstyrrende, og det er typisk disse børn, som kommer i mistrivsel, har udfordrende adfærd og/eller bliver skolefraværende som følge af mangel på mening og relationer. Ved at tage afsæt i autistiske børns særlige profil, har vi lært en masse om, hvordan vi kan tilrettelægge læringsmiljøer, der tilgodeser diversitet.

Det har vi lært
af autistiske børn

Det er med afsæt i autistiske børn, vi har udforsket og udviklet vores inspirationsmateriale til at designe legende læringsfællesskaber, som kan give alle børn en krog at hænge deres opmærksomhed op på og gøre dem deltagende i sociale fællesskaber. Fra forskning og praksis ved vi, at afgørende for autistiske menneskers trivsel, læring og udvikling er faktorer såsom:

 • God forberedelsestid og hjælp til at flytte opmærksomheden, fx via motivation.
 • Overskuelighed og én ting af gangen.
 • Rolig og tydelig kommunikation.
 • Forarbejdningstid – vær tålmodig.
 • Inddragelse og mening frem for krav, belønning og straf.
 • Tilpasning af sensoriske stimuli i miljøet og hjernepauser.
 • Det indforståede, implicitte og abstrakte gøres konkret og eksplicit, fx via refleksionsrutiner.
 • Forståelse for en anderledes neurologi, og at udfordrende adfærd ofte er et udtryk for frustration over et læringsmiljø, der ikke er tilpasset.

Autistiske børn har brug for, at der bliver taget højde for disse faktorer i læringsmiljøet, men alle børn har ligeledes gavn dem. På baggrund af dette er vi kommet frem til fem specialpædagogiske greb, som gør os i stand til at designe læringsmiljøer, der tilgodeser børnenes behov og forudsætninger.

Læring understøttes bedst gennem motiverende læringsmiljøer, som får børn til at engagere sig i og reflektere over deres læring sammen med andre. For undervisningen betyder det følgende ændringer:

 • Fra en traditionel lærerstyret undervisning til mere elevstyrede, samskabende og kreative læringsmiljøer.
 • Fra at arbejde med læringsmål ved at stille bestemte opgaver til i stedet at facilitere motiverende erfaringer og herudfra understøtte læringsopdagelser.
 • Fra normative læringsmål til meningsfuld læring og livsduelighed, hvor indikatorer på læring er ejerskab, nysgerrighed, mulighedstænkning og læringslyst.
 • Fra at være alvidende underviser til at være en guide og vejleder, der kan didaktisere hvad som helst.

Vores håb er, at andre ligeledes får øje på børnenes nysgerrighed som en kilde til dybe læreprocesser. Vi tror på, at et øget fokus på motivation, udforskning og ejerskab ind i folkeskolens læringsaktiviteter vil skabe bedre læringsbetingelser for alle børn.